Nota van inlichtingen pitch

Nota van inlichtingen pitch

VRAGEN EN ANTWOORDEN PITCH “bijzonder buiten zoekt innovatief binnen”

In de nota van inlichtingen zijn alle gestelde vragen beantwoord en is HIER te downloaden en hieronder is de gehele tekst te lezen.

1. BOUWLOCATIE

1.1 Kunt u me doorgeven wat het maximale m2 gewicht is, wat het dakterras kan dragen i.v.m. fundering, bebouwing van een voorstel? Is er een technisch rapport beschikbaar over de draagkracht van de ondergrond? Zowel met als zonder EPS en Perlite ondergrond. Worden er eisen gesteld aan de belasting van de ondergrond in verband met het te bebouwen dijklichaam, de gekozen materialen voor de ondergrond van het dakpark of vanwege de constructie van de naast gelegen bebouwing parkeergarage?
Er is geen technisch rapport beschikbaar. Aan de dropbox is het volgende document toegevoegd: extra toelichting bouwlocatie Buurttuin
Op deze weergaven is een oranje lijn te zien en daaronder een bruine lijn. Tussen deze lijnen kan in principe gebouwd worden. De oranje lijn geeft het midden weer van de betonbak waar de stadsverwarming doorheen loopt. Deze bak is 3 meter breed en moet ten alle tijden voor graafwerkzaamheden bereikbaar zijn. Dit deel mag wel bebouwd worden, mits deze bebouwing demontabel en lichtgewicht is.
De onderste bruine lijn geeft aan waar de expeditiestraat begint. Dit kan gebruikt worden als keerwand. Tot hier is bebouwing in principe mogelijk. Op deze manier kan de helling gebruikt worden, mits de constructie op zichzelf rust, op de platen.
Funderen “in” de grond levert problemen op, dus constructief moet men uitgaan van een fundering op platen/stelconplaten. Een ontwerp waarbij de belasting op de onderconstructie bewust beperkt wordt en constructief licht van gewicht is, heeft de voorkeur, opdat het gewicht evenwichtig over het oppervlak wordt verdeeld. Hiermee wordt ook getracht ongelijke zettingen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.
De platen moeten het gewicht van de constructie kunnen dragen. Een maximale gewicht per m2 is niet als beperking aan ons opgegeven. Dit zal in de 2e ronde indien noodzakelijk, ter berekening aan het ingenieursbureau van de gemeente worden voorgelegd.

1.2 Is er een maximale bouwhoogte?
Nee er geen maximale bouwhoogte, wel wordt het plan getoetst via het kader van het Rotterdams bouw en woningtoezicht (Welstandscommissie). Dubbel ruimte gebruik, dus ook van het dak van de ontmoetingsruimte, hoort tot de ontwerpvrijheid. Er is ontwerpvrijheid om het ontwerp, ook in de hoogte, op een karakteristieke manier te verankeren in zijn omgeving. De volumestudie (rode volume in impressies) is in mondelinge bespreking met de gemeente niet als onmogelijk bestempeld. Uitgangspunt is dat er voor dit project een eigen bestemmingsplan wordt opgesteld. (kruimelprocedure afwijking van bestemmingsplan). Zie ook 1.1

1.3 De positie staat vast, oftewel het dient in de globale positie van de buurttuin geplaatst te worden in de buurt van of op de plek van het toiletgebouw?
De locatie staat vast. Zie hiervoor de aangeleverde tekeningen. Hoe het ontwerp op de locatie wordt gepositioneerd is vrij. Het is aan de inzender de bouwlocatie te interpreteren en de kwaliteit van de locatie te vertalen in het concept en/of schetsplan.

1.4 Wat mag de maximale maat van het ontwerp zijn, ik lees uit uw informatie dat er 1 bouwwerk van 64m2 mogelijk is, is dat juist?
Er mag modulair gebouwd worden. De 64 m2 is een richtlijn.

1.5 Mogen we, deels, bouwen op de parkeergarage/expeditiestraat?

Nee. Dat zal teveel constructieve randvoorwaarden opleveren.

1.6 Is it possible to build flying over the tracé stadsverwarming? (for example, a dak, a balkon…) Or the full vertical area has to be free from any construction?
Ja, je mag hier overheen bouwen met een fly-over. Zolang er technisch nog werkzaamheden aan het stadsverwarmingtracee kunnen worden uitgevoerd. Maar met een slimme oplossing moet dit mogelijk zijn.

1.7 Is it possible to move the retention wall of the talud direction southwest?

Nee, dit is niet mogelijk

1.8 Is it possible to enlarge the existing terras? Now it is 12,9 x 5,2 m.
De keerwand (retentionwall) kan worden uitgebreid maar moet onderdeel uitmaken van de financiering van het plan.

2 PROGRAMMA VAN EISEN

2.1 Hoe hard zijn de eisen die gesteld worden in het ruimtelijk -, functioneel – en emotioneel programma van eisen?
Deze eisen zijn de uitkomst van de verschillende bijeenkomsten met de bewoners en gebruikers van het Dakpark en de BuurtTuin, zie het als een wensenplan. Voor hen zijn dit belangrijke richtlijnen. Het is aan de inzender deze te vertalen in een ontwerp. We vragen om een innovatief ontwerp, dus we vragen creatief te zijn met het PvE. Enerzijds geeft het (rand)voorwaarden aan, anderzijds mag het een integraal creatief ontwerp niet in de weg staan. De locatie-eis is hard.

2.2 Hoe groot zijn de groepen voor rondleidingen, gemiddeld en maximaal?

Gemiddeld zijn de groepen 20 personen. Maximaal is niet aan te geven, we hebben ook groepen van 80 man rondgeleid.

2.3 Wat wordt zoal opgeslagen in de berging?
Tuingereedschap, kisten met educatief materiaal, materialen voor de evenenmenten en het organiseren van feesten en partijen (partytenten, bbq, vuurkorf, hout, bar, biertafels en –banken, vliegers, picknickmatten, etc.)

2.4 Wat is de minimale maat voor de kweekruimte en moet deze worden verwarmd?

Er is geen minimale maat, dit is aan de ontwerper om in te vullen. De kweekruimte hoeft niet perse verwarmd te worden, maar als hiervoor een slimme oplossing voor is, kan het een pre zijn.

2.5 Moeten wij de ‚warme haard’ letterlijk zien of kan dit ook zonder houtkachel of openhaard?
Het beeld van een centrale haard spreekt de bewoners erg aan, maar het hoeft niet letterlijk genomen te worden.

2.6 Is er een aansluiting op het gasnet mogelijk?
Nee. Dat is gezien de toekomst ook niet duurzaam. Vanaf 2020 wordt geen enkel nieuwbouwplan aan gas aangesloten (wettelijk bepaling bouwbesluit).

2.7 As the toilet needs to be accesible for wheelchairs, could it be unisex?
We zijn voor genderneutraal.

2.8 The kioskfunctie, is it conceived as a balie/window/bar to the outdoors to sell stuff? Or could it be a separate construction?
Dit is vrij voor de ontwerper om dit in te vullen.

2.9 Wat wordt bedoeld met “een ontwerp op basis van ons programma van eisen” in relatie tot het punt “basisplattegrond”?
We vragen de inzenders op een basisplattegrond de wensen vanuit het PvE in te tekenen in een basisplattegrond. Wij hebben geen basisplattegrond, want de contouren van de ontmoetingsruimte liggen niet vast. Ons programma van Eisen staat een vrij ontwerp toe (zie ook vraag 2.1).

3 EISEN 1E RONDE


3.1 Waarom wordt er gevraagd om een raming en een bouwbegroting. Het budget zien wij als taakstellend en het uitgangspunt in het ontwerp. Ramingen en begrotingen vinden wij in deze fase prematuur.
Zie vraag 3.2 en 3.5. Het budget is taakstellend. De raming is bedoeld om een globale haalbaarhiedscontrole uit te laten voeren, welke wordt meegewogen in de uiteindelijke keuze voor de winnaar.

3.2 Voor welke periode moet je je commitment gestand doen?
We zien commitment los van het totaal bouwbudget. Commitment geldt vanaf honorering van het ontwerp t/m realisatie en oplevering. Als commitment extra inzet met zich meebrengt voor de gehonoreerde prijsvraagdeelnemers zijn er geen flankerende budgetten beschikbaar. Extra benodigde inzet, buiten het begrote budget om kunnen niet flankerend worden verrekend met de opdrachtgever. Juist daarom is en totaalbudget aangegeven bij deze prijsvraag.

3.3 Hoe ziet de committent verklaring eruit? Hoe bindend is die, welke ontbindende voorwaarden zijn daaraan verbonden opdat de ontwerpende/ bouwende partij van deze opdracht af kan.

Commitment geldt vanaf honorering van het ontwerp t/m realisatie en oplevering. Er zal in die fase contractvorming plaatsvinden waarbij wederzijdse zekerheden worden omschreven Ontbinden voorwaarden voor beide partijen worden in de contractvorming meegenomen.

3.4 Zoals jullie ook al aangeven, de prijsvraag is in 2 fasen, zodat in het tweede deel een meer gedetailleerd ontwerp kan worden uitgewerkt. Zijn jullie in de eerste fase al op zoek naar een team van bijvoorbeeld architect + aannemer, of kan de selectie van de aannemer ook in een later stadium plaats vinden (vaak gebruikelijk, door verschillende offertes van verschillende aannemers te kunnen vergelijken).

Het heeft inderdaad sterk onze voorkeur dat de ontwerpers zich samen presenteren met een aannemer. De reden hiervoor is dat we hierdoor aan tijdsbesparing doen. We willen voorkomen dat we met het winnend ontwerp vervolgens moeten zoeken naar een aannemer die het kan en wil bouwen binnen het gestelde bedrag en termijn. Ook zien we het participatieproces beter functioneren als aannemer en ontwerper gelijk met het Bouwteam aan de slag gaan. Aannemer en ontwerper gaan samen met het Bouwteam het avontuur aan, het is belangrijk dat ze dezelfde taal spreken vanaf het begin. Daarnaast willen we dat een aannemer zelf ook enthousiast is over het ontwerp, het ontwerp “begrijpt” en kan bouwen volgens de raming opgesteld door henzelf samen met de ontwerper.

Maar:
Gezien het feit dat we hierover veel vragen hebben gekregen, zullen we deze eis minder hard stellen. Ook omdat we innovatie vragen en iedereen een kans willen geven. Dus mocht je geen aannemer/bouwpartner kunnen vinden, en toch een fantastisch ontwerp hebben, kun je toch inzenden. Wie weet is het ontwerp dusdanig overtuigend dat het “het niet aanleveren van een aannemer” compenseert. Maak in ieder geval duidelijk hoe je denkt bouwpartners in te schakelen, zodat we inzicht krijgen in de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het ontwerp. In de 2e ronde vullen we dan concreet de partnerships in. De match tussen specifieke details, mogelijke uitvoeringsoplossingen en financiële haalbaarheid moeten dan aan de orde kunnen komen

3.5 In hoeverre willen jullie dat de kostenraming en het uitvoeringsplan uitgewerkt wordt? In de eerste fase van een prijsvraag wordt meestal een schetsontwerp gemaakt, waarbij uiteraard nog niet alle componenten van het gebouw in zijn totaal zijn uitgewerkt.
We streven in de 1e ronde naar een raming die vanzelfsprekend afgestemd zal zijn op de uitvoeringsmethode en het proces van uitvoering. We veronderstellen een relatie tussen een haalbare begroting en slimme uitvoering. In de 2e ronde vragen we om een gedetailleerde elementenbegroting.

3.6 Hoe gedetailleerd moet de bijbehorende raming zijn, en wat wordt daarbinnen gerekend (bijvoorbeeld vaste inventaris wel of niet)?
Het gaat ons om het kunnen inschatten van de haalbaarheid. Duidelijk moet zijn wat er wel en niet is meegenomen in jullie raming. Keuken en toilet dienen meegenomen te worden in het ontwerp. Als in het ontwerp aanleiding is voor het realiseren van ander vast inventaris verzoeken wij jullie die inventaris mee te nemen. Technische installaties en aansluitingen moeten worden meegenomen. Toilet en keuken ook.

3.7 Hoe belangrijk is het om aan te kunnen tonen dat je het zelf gaat bouwen of er in een eventueel later stadium een aannemer bij te kunnen betrekken?
We beogen met de prijsvraag uiteindelijk een design and construct opdracht te kunnen verstrekken. Duidelijk moet ten minste zijn hoe je met uitvoerende partners wilt samenwerken. Inzicht verschaffen in de beschikbare expertise om het ontwerp te kunnen realiseren is belangrijk. De jury beoordeeld op basis daarvan de haalbaarheid van het ontwerp.
Waar we naar op zijn is idealiter een gelegenheidscombinatie van ontwerper en bouwer. Deze maken gezamenlijk een ontwerpvoorstel met een bijbehorende calculatie. Dat voorstel met calculatie laten wij financieel narekenen door een onafhankelijke partner. Wat daar uit komt weegt mee in het wel of niet doorgaan met de inzender.

3.8 Wat is een uitvoeringsplan en wat wordt bedoeld met de garantstelling, bouwzekerheid en bouwpartner?
Een uitvoeringsplan geeft aan hoe je stap voor stap het ontwerp wilt bouwen, welke materialen je gebruikt, welke detaillering er wordt gekozen en welk bouwmaterieel nodig is. Ook moet duidelijk zijn of je bijvoorbeeld veel lawaai of stof maakt op de bouwplaats(milieu-eisen). Ook moet duidelijk worden hoelang de bouwtijd is.
Garantstelling: je bouwpartners moeten kunnen garanderen dat ze het ontwerp technisch en financieel kunnen realiseren.
Bouwzekerheid: je ontwerp moet aan geldende normen en eisen voldoen

3.9 De garantstelling: betreft dit een financiële garantstelling (bank) of een werkgerelateerde garantstelling ( ervaring,referenties,portfolio )?
Het gaat (nog) niet om een bankgarantie(liquiditeit), of portfoliogarantie. We zoeken naar een samenwerkingsverband of creatieve coalitie met voldoende concrete uitvoeringservaring. Met andere woorden: elk ingediend plan moet (uiteindelijk) aantoonbaar haalbaar, -uitvoerbaar en slim bouwbaar zijn. We vragen in bouwkundige termen om ‘design and construct’. Garantie tonen de deelnemers o.a. (maar dus niet alleen!) aan via andere opgeleverde projecten (referenties), of bij voorkeur via ontwikkelde samenwerking met netwerken. Projecten bekijken we dan, en in netwerken verdiepen we ons.
Wij, als Dakpark willen na de prijsvraagronde een volledige opdracht kunnen geven voor de bouw van de ontmoetingsruimte.
Dit betekent dat de inzender garant moet staan dat het door hun voorgestelde ontwerp voor de aangeboden prijs zal worden gebouwd. Deze garantie zoeken we. Dit is geen bankgarantie of portfoliogarantie: Juist om ook nieuwkomers de kans te geven.

3.10 Is het voor studenten ook mogelijk om mee te doen met deze ontwerpwedstrijd? Aan een van deze randvoorwaarden zou ik als student niet kunnen voldoen. Namelijk het uitvoeringsplan, de raming, bouwzekerheid en bouwpartner. Bestaat er toch een mogelijkheid dat ik mee kan doen met deze wedstrijd of is dit uitgesloten?
We hebben als opdrachtgever een belang dat de inzender (combinatie) ervaring heeft met bouwen. Namelijk: als dit niet het geval is hebben wij een verhoogd risico dat we niet binnen budget blijven of een slecht uitgevoerd gebouw krijgen. Ons belang is om dit jaar te kunnen bouwen voor het budget dat maximaal ter beschikking staat. Mocht je (als student) dit traject interessant vinden en/of kan je niet meedoen met de pitch: deelname aan de participatiegroep staat altijd open!

3.11 Ik ben geen architect maar ik heb wel ideeën als stadsmaker en volgens mij kan ik met hulp van het bouwteam en een aannemer heel ver komen met dit ontwerp. Ik wil weten of dit volgens de regels van jullie kan of dat ik toch geen kans maak omdat ik niet de juiste zaken heb aangeleverd voor de eerste ronde.
Iedereen kan deelnemen, maar iedereen moet aan alle eisen voor de inzending voldoen. Onvolledige inzendingen worden uitgesloten van deelname. Zie 3.4 voor bijstelling eisen.

3.12 Wat verwachten jullie van een ontwerp voor deze ronde, een schetsontwerp die het volume en concept van het gebouw weergeven?
We verwachten een schetsplan, een situatietekening en een interpretatie van het concept, een ruimtelijk plan dat verankerd is in zijn omgeving (plattegrond(en), doorsneden langs en dwars, gevelbeelden, kapplan) en een massastudie t.b.v. de noodzakelijke verbeelding.

3.13 Hoe wordt de anonimiteit gewaarborgd als wij een als ondersteuning een portfolio inzenden? Voor de anonimiteit is het lastig omgaan met een bouwpartner, wij zouden namelijk al een aannemer kunnen betrekken bij dit traject. Het is lastig om zijn credibility te laten zien zonder zijn naam te noemen. Hoe kunnen we hier mee omgaan?

We zijn het eens met de stelling dat het vragen om een portfolio en anoniem inzenden met elkaar in tegenspraak is. Deze eis stellen we daarom bij: men hoeft NIET geanonimiseerd in te zenden.

3.14 In het informatiepakket Pitch staat aangegeven dat er een bouwbudget beschikbaar is van €100.000,- inclusief BTW. Wat wordt er gerekend onder dit bouwbudget? Valt daar ook onder honorarium architect, kosten constructeurs, eventuele andere adviseurs, bouwleges, aansluitkosten voorzieningen (elektra, water, stadsverwarming en eventueel gas)?
Gekozen is om ter indicatie een totaal bouwbudget aan te geven voor het realiseren van het totale ontwerp. Voor het verschaffen van ontwerpvrijheid worden geen nadere budgettaire invullingen gegeven. Deelnemers zijn vrij om op basis van hun expertise en interpretatie van de prijsvraag te adviseren omtrent nadere invullingen van het budget. Wel zijn we duidelijk over de BTW. Die is onderdeel van het genoemde totaal bouwbudget. De leges vallen niet onder het bouwbudget. Aansluitkosten van leveranciers (gas/water/licht) vallen niet onder het bouwbudget. Het bestuur stelt namens de stichting een eigen bouwbegeleider in die de belangen van de oprachtgever (Stichting Dakpark) vertegenwoordigd.

3.15 Verwachten jullie enkel een ruimtelijk ontwerp of is er ook ruimte voor geschreven tekst waar de visie uiteen wordt gezet?
Heel graag ontvangen we een geschreven tekst waarop visie wordt uiteengezet om het ontwerp toe te lichten en de verbeelding aan te spreken. De visie op het ontwerp zou toegankelijk opgeschreven moeten zijn. Wenselijk is dat ook niet professionele betrokkenen de visie goed kunnen begrijpen.

3.16 Wat zijn de indieningvereisten, digitaal als pdf of op papier (in hoeveel voud), maximaal aantal pagina’s en op welk formaat?
Alles in PDF vorm mailen naar manon@dakparkrotterdam.nl. Formaat is vrij. Aantal pagina’s is vrij. 1 set op papier inleveren bij Manonn (bel/mail voor afspraak) tbv de jurering, .

4. EISEN 2E RONDE


4.1 Welke gegevens moeten worden aangeleverd voor de haalbaarheidstoets? Op welk niveau moet het plan worden uitgewerkt?
In de 1e ronde vragen we om een raming, in de 2e ronde een gedetailleerde elementenbegroting. Maar als je door bent naar de 2e ronde krijg je hierover alle info.

5. PARTICIPATIE


5.1 Wie gaat het participatietraject verzorgen?
De ontwerper/ aannemer gaat samen met het Bouwteam het avontuur aan, onder meer begeleidt door een coördinator van stichting Dakpark.

5.2 Wat wordt bedoeld met “welk verhaal wordt met het ontwerp verteld (aansluitend bij het uniek en innovatieve karakter van het dakpark)”?
Het Dakpark is niet alleen een ruimtelijke ingreep, maar ook een sociale culturele onderneming met specifieke drijfveren die van innovatieve betekenis zijn voor Rotterdam, de wijk, buurt en onze vrijwilligers. De prijsvraagindiening moet aansluiten bij de gebruikers en verschillende creatieve vormen van gebruik van het Dakpark. Voor betere participatiemogelijkheden van mensen uit de omgeving van het dakpark vragen we om een multifunctioneel ontwerp dat helpt onze matschappelijke doelstellingen beter te helpen realiseren.
Daarnaast is geschiedenis van de totstandkoming en de realisatie van het Dakpark een bijzonder verhaal. Naar dit verhaal komen mensen nationaal en internationaal luisteren en kijken. We hopen dat “het verhaal” van het nieuwe paviljoen ook bijzonder genoeg is om dit veelvuldig te showen. Daarom vragen we om een innovatief gebouw.

5.3 Hoe verhoudt zich de wens tot participatie in alle fasen van het project tot de bouwbegroting inclusief commitment dat voor genoemd bedrag het ontwerp daadwerkelijk kan worden gerealiseerd?
Participatietrajecten zijn zondermeer onderdeel van het definitieve ontwerptraject, contractvorming en de uitvoering van het bouwproces. Veronderstelde participatie-investeringen die nodig zijn voor het realiseren van het definitief ontwerp zijn integraal onderdeel van het bouwbudget. Hoe en wanneer de inzenders participatie zien zitten: daar ze we benieuwd naar! We vinden het belangrijk dat inzenders participatie als toegevoegde waarde zien, niet als “meerwerk.”

5.4 Hoe wordt de participatie in de uitvoering verrekend in de uiteindelijke bouwsom?

Zie 5.3. Wij stellen vanuit onze organisatie een coördinator beschikbaar om de participatie samen met het Bouwteam en het ontwerp-aannemer-duo vorm te geven. Dit valt buiten de bouwsom. Maar deelname aan het participatieproces vanuit het ontwerp-aannemer-duo moet opgenomen zijn in de bouwbegroting.

6 OVERIGE BEPALINGEN


6.1 Uitschrijver heeft het recht op het gebruik van de ontwerpen van de drie geselecteerde bij de 2de ronde. Blijft het auteurs recht van kracht?
Het auteursrecht blijft van kracht. De ontwerper/bouwer is en blijft eigenaar van het ontwerpidee. Wel mag de Stichting na realisatie het gebouw veranderen zonder daarvoor overleg te moeten plegen met de ontwerper/bouwer.